Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
internetového obchodu www.sexshop.cz
VIRTSHOP CZ s.r.o.
Sídlo: Letců 1005, 500 02 Hradec Králové
IČ: 26004909
provozovny: Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové 3
(distribuce, sklad, osobní odběr zboží)
Karlínské náměstí 234/5, 187 00 Praha - Karlín (prodejna)

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna
v souladu s tímto reklamačním řádem.
1.2. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.
1.3. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na
žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
a) je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní
ceny,
b) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo
zboží při převzetí kupujícím,
c) vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá- li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
d) je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou
údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
e) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
1.5. K reklamaci nebude přijato zejména zboží:
a) poškozené živly, jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné,
b) s prošlou záruční lhůtou v den uplatnění reklamace,
c) mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.) – pokud toto
poškození nevzniklo v důsledku vady věci, za kterou odpovídá prodávající,
d) poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými
zásadami používání daného zboží,
e) zboží poškozené neodborným servisním zásahem.
Článek 2
Lhůta pro uplatnění práv
2.1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí
zboží.
2.2. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců.
Takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného
plnění nebo na prodejním dokladu.
2.3. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany
dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad
rámec jeho zákonných povinností.
2.4. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud
kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
2.5. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv
z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
2.6. Prodávající prohlašuje, že pokud zboží v rámci vyřízení reklamace vymění, poskytuje
kupujícímu novou lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 24 měsíců.
2.7. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší
s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo
dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
Článek 3
Jakost při převzetí
3.1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161
občanského zákoníku, tedy:
a) zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání,
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
věc tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3.2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům,
má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze
věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat
jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení
kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lzeli
vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění
vady.
3.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez
vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu
z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající
nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v 
případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání
nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
3.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí.
Článek 4
Postup kupujícího při převzetí zboží
4.1. Kupujícímu, který je spotřebitelem (tj. člověk, který na rozdíl od prodávajícího při
uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci
samostatného výkonu svého povolání), je doporučeno,
a) aby při dodání zboží překontroloval, zdali zásilka není zvnějšku poškozena,
b) v případě dodání poškozené zásilky, jež může být předpokladem poškození i 
samotného dodaného zboží, nemusí takovou zásilku přebírat. Pokud se přesto tak
rozhodne, požádá dopravce nebo poštovního doručovatele o sepsání protokolu o 
dodání poškozené zásilky. Kupující rovněž nemusí přebírat nekompletní zásilku.
c) kupující má možnost veškeré své výhrady k dodané zásilce uvést do přepravních
dokladů či je jinak vhodně a prokazatelně sdělit prodávajícímu. Pokud tak učiní,
výrazně tak ulehčuje vyřízení případné pozdější reklamace zásilky, která byla
poškozena přepravou nebo byla nekompletní.
4.2. Kupující, který není spotřebitelem (tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) je povinen zkontrolovat
dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena,
a) pokud je zásilka poničena, kupující nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje
internetový obchod Sexshop.cz.,
b) pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím
nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list (fakturu - daňový doklad),
je povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se
nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.
Článek 5
Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením
smlouvy
5.1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným
porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a 
to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 3.
reklamačního řádu.
5.2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující
smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal. V ostatních
případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
5.3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání
nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na
vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má
kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
5.4. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení
od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat
pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
Článek 6
Uplatnění reklamace
6.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v 
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i 
v jeho sídle nebo místě podnikání.
6.2. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po
celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena
v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li
určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
6.3. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit
datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech
prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti,
pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
6.4. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto,
že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se
jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu
po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém
případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
Článek 7
Postup kupujícího při uplatňování reklamace
7.1. Při uplatňování reklamace musí být reklamovaná věc dodávána kompletní včetně jejího
příslušenství, jenž může být důvodem reklamované vady, nejlépe s průvodní
dokumentací a v originálním obalu.
7.2. V případě, že kupující již originálním obalem nedisponuje, zboží vhodně zabalí tak, aby
nemohlo dojít k jeho poškození přepravou.
7.3. Zásilku s reklamovaným zbožím doporučujeme pojistit pro případ jeho ztráty při
přepravě.
7.4. Kupující
a) využije při uplatňování reklamace nástroj pro on-line zpracování reklamací, který je k dispozici zde a kde najde celý postup odeslání reklamovaného výrobku zpět dodavateli nebo b) vyplní formulář „Reklamační list“, kde uvede podrobný popis vady výrobku. U prádla
je lépe označit místo vady samolepícím papírovým štítkem;  zvolí, jaké řešení své reklamace požaduje; 
zabalí reklamované zboží nejlépe do původního obalu nebo ho jinak bezpečně
zabalí. Při zasílání výrobků zpět je třeba zvolit vhodný obal (nejlépe kartonová
krabice), aby při přepravě nebyl výrobek poškozen nebo pomačkán (např.
nevhodným obalem). Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného
obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz; přiloží záruční list nebo daňový doklad, který mu byl doručen spolu se zbožím (či jiné doklady prokazující uzavření kupní smlouvy) a kopii doručenky nebo jiného
dokladu o tom, kdy mu bylo zboží dodáno (viz. čl. 6 bod 6.3.reklamačního řádu); takto připravenou zásilku zašle doporučeně (NE na dobírku) na adresu:
VIRTSHOP CZ s.r.o.
Bratří Štefanů 48/64
500 03 Hradec Králové 3
7.5. Osobně může reklamaci kupující uplatnit v kterékoliv provozovně prodávajícího.
7.6. V případě potřeby nás lze kontaktovat:
tel. +420 495 532 839
zákaznická linka 800 100 629
e-mail: reklamace@sexshop.cz
Článek 8
Vyřízení reklamace
8.1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení
vady.
8.2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a 
místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný
způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
8.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
smlouvy.
8.4. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu
písemně potvrdit.
8.5. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob
vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec
nebo včas uskutečnit.
8.6. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být
reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si
přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu
musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou
dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
Článek 9
Náklady reklamace a řešení sporů
9.1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně
vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
9.2. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné
výši.
9.3. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující,
nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a 
vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
9.4. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na
existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém
www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.
9.5. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů
spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nárok na náhradu
nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např.
o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany
jednalo o zneužití práv).
Článek 10
Smluvní záruka za jakost
Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění
se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného
plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.